ทดลองฟรี 2 ด้าน : กรุณาเลือกด้านปัญญา

หัวแม่มือซ้าย
ด้านมนุษย์สัมพันธ์
การเข้าใจผู้อื่น บุคลิกลักษณะนิสัย และการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น

หัวแม่มือขวา
การบริหารจัดการ
การเข้าใจตนเอง ภาวะผู้นำ การบริหาร การสื่อสารและการตัดสินใจ
กรุณาเลือกลายนิ้วมือของท่านจาก 15 ต้วอย่าง
1-CW
2-SW
3-PE
4-EW
5-CP
6-IP
7-DL
8-IDL
9-UL
10-RL
11-SA
12-TA
13-AU
14-AL
15-VR

ลายนิ้วแบบนี้ (CW) บุคลิกภาพ ลักษณะนิสัย ภาวะผู้นำ มีความเป็นตัวเองสูง รักอิสระ ไม่ชอบการควบคุม เป็นคนมุ่งมั่น ยึดถือตัวเองสูง ดื้อรั้น เป็นนักคิดหาเหตุผลและมีความพยายามสูง ใส่ใจในภาพลักษณ์ของตัวเอง มีความกระตือรือร้น แต่ขึ้นอยู่กับแรงจูงใจด้วย
ลักษณะเด่น/ด้อย ชอบเป็นผู้ควบคุม ชอบเป็นผู้สั่งการ โดดเด่นในการแสดงออกทางความคิดและตัดสินใจ สามารถรับแรงกดดันได้ดี อาจใส่ใจในรายละเอียดไม่มากเท่าที่ควร
ควรปรับปรุง/ส่งเสริม ดื้อรั้น ตัดสินใจเร็ว ขาดความรอบคอบ อาจแข็งกร้าวไป ลืมใส่ใจผู้คนที่ร่วมงานด้วย
วิธีการเข้าถึงความสำเร็จ ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน และรับฟังคนรอบข้าง หาข้อมูลเพิ่มเติม ฝึกใจเย็นลงและรอบคอบขึ้น
วิธีการสื่อสารให้ราบรื่น เนื่องจากเป็นผู้ยอมรับเหตุผล จึงต้องมีตัวอย่างประกอบและเหตุผลที่ชัดเจน ไม่ต้องอ้อมค้อมหรืออารัมภบทมาก ชัดเจน ตรงประเด็น เพราะความตรงไปตรงมาเขาอาจจะบอกคุณว่าช่วยเข้าประเด็น ยินดีรับฟังคำชื่นชม ไม่ควรตำหนิต่อหน้าผู้อื่น

ลายนิ้วแบบนี้ (SW) บุคลิกภาพ ลักษณะนิสัย ภาวะผู้นำ มีความเป็นตัวเองสูง รักอิสระ เป็นผู้ที่มีการคิดหาเหตุผลชัดเจน ยึดถือตนเอง ใส่ใจในภาพลักษณ์ของตัวเอง มีความพยายามดี เป็นคนดื้อรั้น (แต่ก็ผ่อนปรนได้)
ลักษณะเด่น/ด้อย มองการณ์ไกล ฉลาดคิดฉับไว เป็นผู้นำที่ดี มีเสน่ห์ดึงดูด สามารถแยกแยะสิ่งต่างๆ ได้ดี (มีข้อสังเกต ลายนกยูงปัดโป้งจะมีอิทธิพลในการลงมือทำให้สำเร็จมากกว่าปัดก้อย
ควรปรับปรุง/ส่งเสริม ดื้อรั้น มุ่งมั่นต่อเป้าหมาย ตัดสินใจเร็ว ลืมใส่ใจคนร่วมงาน ควรเพิ่มการชื่นชมธรรมชาติรอบตัว และใส่ใจเพื่อนร่วมงาน
วิธีการเข้าถึงความสำเร็จ ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน และรับฟังคนรอบข้าง หาข้อมูลเพิ่มเติม ฝึกใจเย็นลงและรอบคอบขึ้น
วิธีการสื่อสารให้ราบรื่น เนื่องจากเป็นผู้ยอมรับเหตุผล จึงต้องมีตัวอย่างประกอบและเหตุผลที่ชัดชัดเจน ไม่ต้องอ้อมค้อมหรืออารัมภบทมาก ชัดเจน ตรงประเด็น ไม่เช่นนั้นเขาจะเบี่ยงเบนไปสนใจอย่างอื่น ทำท่าเบื่อหน่าย

ลายนิ้วแบบนี้ (PE) บุคลิกภาพ ลักษณะนิสัย เป็นผู้ที่มีการคิดหาเหตุผล มีความคิดสร้างสรรค์สูง มองโลกในแง่ดี คิดบวก ใส่ใจในภาพลักษณ์ของตัวเอง ข้อเด่น มีพลังความมุ่งมั่น แข่งขันสำเร็จ
ลักษณะเด่น/ด้อย แต่เป็นคนอ่อนไหวใช้ความรู้สึกในการตัดสินใจ มักจะมีความสับสนระหว่างอารมณ์กับเหตุผล มีความวิตกกังวลใจมาก
ควรปรับปรุง/ส่งเสริม ควรส่งเสริมให้ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มรูปแบบ จะพัฒนาได้ดีเป็นพิเศษ
วิธีการเข้าถึงความสำเร็จ ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน เรียนรู้จากหลายทาง เพื่อสร้างจินตนาการและแรงบันดาลใจใหม่ ๆ
วิธีการสื่อสารให้ราบรื่น เนื่องจากเป็นผู้ยอมรับเหตุผล และมีความคิดสร้างสรรค์ การชื่นชมให้กำลังใจเป็นเรื่องสำคัญ สร้างหัวข้อสนทนาให้น่าสนใจ น่าติดตาม และมีคำถามให้เขาได้มีส่วนร่วมในการสนทนาหรือการแก้ปัญหา

ลายนิ้วแบบนี้ (EW) บุคลิกภาพ ลักษณะนิสัย เป็นคนที่มีเหตุผล และยึดถือตัวเองสูง ชอบความสมบูรณ์แบบ มักจะวิตกกังวลกับสิ่งที่ผ่านมาแล้วและสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต มีรายละเอียดมากทั้งเป้าหมายและวิธีการ ชอบตัวเลข เป็นนักวางแผน นักจัดการ
ลักษณะเด่น/ด้อย แต่เป็นคนอ่อนไหวใช้ความรู้สึกในการตัดสินใจ มักจะมีความสับสนระหว่างอารมณ์กับเหตุผล มีความวิตกกังวลใจมาก
ควรปรับปรุง/ส่งเสริม ฝึกฝนทักษะความกล้าในการตัดสินใจ เพราะมักจะมีความสับสนระหว่างอารมณ์กับเหตุผล มีความวิตกกังวลใจกับเรื่องเดิมที่ผ่านมา จึงควรสร้างแรงบันดาลใจใหม่ ๆ มุ่งไปข้างหน้า กล้าตัดสินใจ
วิธีการเข้าถึงความสำเร็จ ให้ใช้เหตุผลมากว่าอารมณ์ในการตัดสินใจเนื่องด้วยเป็นคนมีรายละเอียดและจุกจิก จึงต้องจัดระเบียบเรียงลำดับความสำคัญ ลดขั้นตอนต่างๆ ในการสื่อสาร
วิธีการสื่อสารให้ราบรื่น เนื่องจากเป็นผู้ยอมรับเหตุผล และมีความวิตกกังวลมาก จึงต้องให้ข้อมูลและเหตุผลที่ชัดเจน เป้าหมาย เนื้อหา ขั้นตอน สิ่งที่ต้องทำ แผนหลัก แผนรอง ต้องชัดเจน

ลายนิ้วแบบนี้ (CP) บุคลิกภาพ ลักษณะนิสัย เป็นคนที่ยึดถือเหตุผล รักความอิสระ ยึดถือตนเองมาก บริหารงานโดยมองภาพรวม ไม่ลงรายละเอียด
ลักษณะเด่น/ด้อย ตัดสินใจเร็ว ไม่เด็ดขาด เป้าหมายไม่ชัดเจน ลังเล หรือมีหลายเป้าหมายในเวลาเดียวกัน เปลี่ยนแปลงง่าย ชอบงานอิสระที่ไม่มีข้อผูกมัด
ควรปรับปรุง/ส่งเสริม ควรฝึกฝนให้เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางแล้ว เลือกอาชีพอิสระที่รักชอบ
วิธีการเข้าถึงความสำเร็จ กำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน และสร้างพลังให้ตัวเอง รวมถึงกำลังใจสนับสนุนของคนรอบข้าง เรียนรู้และหนักแน่นกับเป้าหมาย ไม่เปลี่ยนแปลงง่ายๆ ไม่ควรมีหลายเป้าหมาย ทำให้สำเร็จเป็นอย่างๆ
วิธีการสื่อสารให้ราบรื่น เนื่องจากเป็นผู้ยึดตัวเองเป็นหลักจึงจำเป็นต้องได้รับการส่งเสริมแนะนำหรือคำชมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นหรือสร้างกำลังใจ เป้าหมายต้องชัดเจน เรียงลำดับความสำคัญ

ลายนิ้วแบบนี้ (IP) บุคลิกภาพ ลักษณะนิสัย เป็นคนที่ยึดถือตนเองแต่ก็ยืดหยุ่น ไม่จดจ่อต่อเป้าหมายเท่าที่ควร หรือเป้าหมายไม่แน่นอน
ลักษณะเด่น/ด้อย ขาดพลังจดจ่อและลืมง่าย ขาดความมั่นใจเนื่องจากความจำระยะสั้นไม่ดีนัก จึงมักถามซ้ำบ่อย มีหลายเป้าหมายในเวลาเดียวกัน
ควรปรับปรุง/ส่งเสริม ขาดพลังจดจ่อและลืมง่าย ขาดความมั่นใจเนื่องจากความจำระยะสั้นไม่ดีนัก จึงมักถามซ้ำบ่อย มีหลายเป้าหมายในเวลาเดียวกัน
วิธีการเข้าถึงความสำเร็จ มุ่งมั่นต่อเป้าหมาย ฝึกฝนให้ชำนาญ ฝึกสมาธิและการจดจำ ลดขั้นตอนการทำงาน
วิธีการสื่อสารให้ราบรื่น เนื่องจากเป็นผู้ขาดความจดจ่อหรือสมาธิไม่ค่อยมั่นคง จึงต้องกระชับและตรงประเด็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องอาจจำเป็นต้องทบทวนคำสั่ง หรือสอบถามความเข้าใจจากเขาอีกครั้ง

ลายนิ้วแบบนี้ (DL) บุคลิกภาพ ลักษณะนิสัย เป็นคนชอบความสมบูรณ์แบบ คิดแบบบูรณาการ ยึดถือตัวเองแต่ก็ยืดหยุ่นได้ มีความคิดเป็นของตัวเอง พิถีพิถัน ระเบียบ รอบคอบ เป็นนักคิด นักวิเคราะห์
ลักษณะเด่น/ด้อย มีความรู้รอบด้าน คิดก่อนพูด ปรับตัวเก่ง จะตัดสินใจก็ต่อเมื่อผ่านการคิด วิเคราะห์แล้ว ทำให้การตัดสินใจบางเรื่องจะล่าช้า เป็นคนสองบุคลิกคือเชื่อฟังแต่ก็รักอิสระ
ควรปรับปรุง/ส่งเสริม กำหนดเวลาและเป้าหมายให้ชัดเจน จัดลำดับความสำคัญ ลดขั้นตอนการทำงาน เพิ่มความเด็ดขาดในการเลือก และกล้าตัดสินใจ
วิธีการเข้าถึงความสำเร็จ เนื่องด้วยเป็นคนคิดหลายอย่าง บางอย่างก็มีรายละเอียดมากไป จัดลำดับความคิดความสำคัญในการตัดสินใจ ตั้งเป้าหมาย และกำหนดเวลาของแต่ละงานให้ชัดเจน
วิธีการสื่อสารให้ราบรื่น เนื่องจากเป็นผู้ขาดความจดจ่อหรือสมาธิไม่ค่อยมั่น แต่ลงรายละเอียดมาก จึงต้องกระชับและตรงประเด็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องเตรียมข้อมูล เรียงลำดับความสำคัญ ให้ตัดสินใจจากตัวเลือกที่จำกัด

ลายนิ้วแบบนี้ (IDL) บุคลิกภาพ ลักษณะนิสัย เป็นนักเหตุผล นักคิด นักวิเคราะห์ เรียนรู้เร็ว เป็นคนชอบความสมบูรณ์แบบ คิดแบบบูรณาการ ยึดถือตัวเองแต่ก็ยืดหยุ่นดี มีความคิดสร้างสรรค์ดี สามารถเลียนแบบได้เป็นสองเท่า
ลักษณะเด่น/ด้อย ชอบคิดนอกกรอบ เลียนแบบเก่ง เป็นคนสองบุคลิกคือเชื่อฟังแต่ก็รักอิสระ ชอบทำอะไรหลายอย่างในเวลาเดียวกัน หรือมีสองเป้าหมายในเวลาเดียวกัน
ควรปรับปรุง/ส่งเสริม กำหนดเวลาและเป้าหมายให้ชัดเจน จัดลำดับความสำคัญ ลดขั้นตอนการทำงาน เพิ่มความเด็ดขาดในการเลือกและกล้าตัดสินใจ
วิธีการเข้าถึงความสำเร็จ กำหนดเป้าหมายชัดเจน และทำทีละเป้าหมาย ตัดรายละเอียดที่ไม่จำเป็น ลดขั้นตอนการทำงาน
วิธีการสื่อสารให้ราบรื่น เนื่องด้วยเป็นคนคิดหลายอย่าง ตัดสินใจไม่เด็ดขาด การสื่อสารต้องกระชับรวดเร็วและมีข้อมูลครบถ้วนตรงประเด็น หากต้องตัดสินใจควรจำกัดตัวเลือกให้น้อยไว้

ลายนิ้วแบบนี้ (UL) บุคลิกภาพ ลักษณะนิสัย เป็นคนอ่อนโยน มิตรภาพ มีความยืดหยุ่น เข้ากับคนง่าย มนุษย์สัมพันธ์ดี ไม่ชอบความขัดแย้ง มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ไม่ชอบความขัดแย้ง ขี้เกรงใจ ทำตามขั้นตอน ยึดถือระเบียบปฏิบัติ
ลักษณะเด่น/ด้อย เป็นนักเรียนรู้หรือเลียนแบบที่ดี ทำตามสังคม หากได้รับการชี้นำหรือมีต้นแบบที่ดี ปั้นแต่งปรับปรุงได้ง่าย
ควรปรับปรุง/ส่งเสริม หาบุคคลต้นแบบที่ดีเพื่อเลียนแบบ ต่อยอด ทำตามแบบผู้สำเร็จ มีไอดอลเป็นต้นแบบและแรงจูงใจ
วิธีการเข้าถึงความสำเร็จ กำหนดเป้าหมายชัดเจน ทำตามเป้าหมายอย่างมุ่งมั่น เรียนรู้จากต้นแบบ หาบุคคลตัวอย่างที่ดีเป็นแนวทางสู่ความสำเร็จ
วิธีการสื่อสารให้ราบรื่น กระตุ้น ส่งเสริม ให้กำลังใจ แนะนำบุคคลต้นแบบเพื่อสร้างกำลังใจ การสร้างกติกาหรือความเข้มงวดมากมักจะต่อต้านแบบเงียบๆ

ลายนิ้วแบบนี้ (RL) บุคลิกภาพ ลักษณะนิสัย เป็นคนอ่อนโยน แต่ดื้อเงียบ ต่อต้าน คิดนอกกรอบ มีความคิดสร้างสรรค์และคิดแตกต่าง
ลักษณะเด่น/ด้อย ชอบคิดสิ่งใหม่ๆ มีความคิดสร้างสรรค์ที่แตกต่าง เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน เป็นนักสังเกตการณ์ ชอบให้คำแนะนำผู้อื่น แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
ควรปรับปรุง/ส่งเสริม หาบุคคลต้นแบบ เรียนรู้ค้นหาสิ่งที่เรารัก ทำในสิ่งที่ตัวเองรักชอบ
วิธีการเข้าถึงความสำเร็จ กำหนดเป้าหมายชัดเจน ทำตามเป้าหมายอย่างมุ่งมั่น เรียนรู้จากต้นแบบ หากหาตัวอย่างที่ดีเป็นแนวทางสู่ความสำเร็จ
วิธีการสื่อสารให้ราบรื่น สร้างกิจกรรมนำเสนอเรื่องที่เขาที่ชื่นชอบ ให้กำลังใจและพยายามเข้าใจในความแตกต่างของเขา อาจมีไอเดียดีๆ เกินกว่าที่คาดไว้

ลายนิ้วแบบนี้ (SA) บุคลิกภาพ ลักษณะนิสัย ปรับตัวเก่ง อารมณ์อ่อนไหว ชอบดนตรีและศิลปะ เก็บตัว เรียบง่าย ตอบสนองช้า
ลักษณะเด่น/ด้อย หากได้รับการสอนหรือมีต้นแบบที่ดีมีแรงบันดาลใจจะมีศักยภาพสูง แต่มีจุดอ่อนมักทำตามใจ ตามอารมณ์ตัวเอง
ควรปรับปรุง/ส่งเสริม หาบุคคลต้นแบบ เรียนรู้ค้นหาสิ่งที่เรารัก ทำในสิ่งที่ตัวเองรักชอบ
วิธีการเข้าถึงความสำเร็จ เป็นคนเรียนรู้ได้ไม่จำกัด จึงควรเรียนรู้ฝึกฝน และหาแรงบันดาลใจเพิ่มเติมตามแบบที่รัก ชอบ
วิธีการสื่อสารให้ราบรื่น ช้าแต่ชัวร์ ขอให้สื่อสารด้วยเหตุผล และมีตัวอย่างพร้อมข้อมูลอ้างอิงที่มากพอ หากข้อมูลไม่พร้อมเรื่องต่างๆ จะล่าช้าออกไป

ลายนิ้วแบบนี้ (TA) บุคลิกภาพ ลักษณะนิสัย ลายนิ้วของผู้ที่ยึดถือตัวเอง แต่ก็ยืดหยุ่นได้มาก อารมณ์อ่อนไหว เปลี่ยนแปลงง่าย คิดแปลกแตกต่างเปลี่ยนแปลงความคิดบ่อย ยากที่จะคาดเดา
ลักษณะเด่น/ด้อย กระตือรือร้น เข้ากับคนอื่นได้ง่าย เรียนรู้เร็ว สนใจในศิลปะสมัยใหม่หรือศิลป์ประยุกต์ แต่จะเป็นคนอารมณ์ร้อน ด่วนตัดสินใจ อาจขาดความรอบคอบ
ควรปรับปรุง/ส่งเสริม ฝึกขั้นตอนความรอบคอบ จะทำอะไรต้องคิด และไตร่ตรองให้รอบคอบก่อน
วิธีการเข้าถึงความสำเร็จ เป็นคนเรียนรู้ได้ไม่จำกัด จึงควรเรียนรู้ฝึกฝน และแรงบันดาลใจเพิ่มเติมตามแบบที่รัก ชอบ
วิธีการสื่อสารให้ราบรื่น ข้อมูลต้องแน่น สื่อสารตรงประเด็น แต่ถ้ายังไม่เรียบร้อยอาจต้องเริ่มใหม่อีกครั้ง แต่ต้องดูอารมณ์และความพร้อม ถ้าเขาไม่พร้อมหรืออารมณ์ไม่ดีควรเลื่อนเวลาออกไปก่อน

ลายนิ้วแบบนี้ (AU) บุคลิกภาพ ลักษณะนิสัย เป็นคนอบอุ่น มีเสน่ห์ มีความกระตือรือร้น สนใจใฝ่รู้ มีความคิดสร้างสรรค์ดี สนใจการประดิษฐ์ และลงมือปฏิบัติได้อย่างอัจฉริยะ
ลักษณะเด่น/ด้อย เป็นคนใฝ่รู้ ชอบเรียนรู้ตามตัวอย่าง นักสร้างสรรค์ด้านนามธรรมทางความคิด สนใจในนวัตกรรมใหม่ๆ มีความสมดุลทางอารมณ์และใฝ่รู้ นักประดิษฐ์
ควรปรับปรุง/ส่งเสริม เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความเป็นตัวเองและมีโลกส่วนตัวสูง อาจจะขาดความต่อเนื่องในการเรียนรู้
วิธีการเข้าถึงความสำเร็จ เรียนรู้หลากหลายแล้วเลือกในสิ่งที่เรารักชอบ หาตัวอย่างผู้ที่ประสบความสำเร็จเป็นต้นแบบ (Role Model)
วิธีการสื่อสารให้ราบรื่น ข้อมูลต้องแน่นรู้ลึก รู้จริง หากข้อมูลไม่แน่น ไม่มากพอ เรื่องที่ควรจะจบอาจล่าช้าออกไป เสียเวลาคุยกันใหม่อีกครั้ง

ลายนิ้วแบบนี้ (AL) บุคลิกภาพ ลักษณะนิสัย เป็นคนอบอุ่น มีเสน่ห์ มีความกระตือรือร้น ชอบเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ดี มีความแตกต่างนอกกรอบ สนใจการประดิษฐ์ และเป็นนักคิดอย่างอัจฉริยะในเชิงการประดิษฐ์
ลักษณะเด่น/ด้อย เป็นคนใฝ่รู้ ชอบเรียนรู้ตามตัวอย่าง นักสร้างสรรค์ด้านนามธรรมทางความคิด สนใจในนวัตกรรมใหม่ๆ มีความสมดุลทางอารมณ์และใฝ่รู้ นักคิด นักออกแบบ
ควรปรับปรุง/ส่งเสริม เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความเป็นตัวเองและมีโลกส่วนตัวสูง อาจจะขาดความต่อเนื่องในการเรียนรู้
วิธีการเข้าถึงความสำเร็จ เรียนรู้หลากหลายแล้วเลือกในสิ่งที่เรารักชอบ หาตัวอย่างผู้ที่ประสบความสำเร็จเป็นต้นแบบ
วิธีการสื่อสารให้ราบรื่น ข้อมูลต้องแน่นรู้ลึก รู้จริง หากข้อมูลไม่แน่น ไม่มากพอ เรื่องที่ควรจะจบอาจล่าช้าออกไป เสียเวลาคุยกันใหม่อีกครั้ง

ลายนิ้วแบบนี้ (VR) บุคลิกภาพ ลักษณะนิสัย ลายนิ้วของผู้ที่ยึดถือตัวเอง แต่ก็ยืดหยุ่นได้มาก อารมณ์อ่อนไหว เปลี่ยนแปลงง่าย คิดแปลกแตกต่างเปลี่ยนแปลงความคิดบ่อย ยากที่จะคาดเดา
ลักษณะเด่น/ด้อย อารมณ์อ่อนไหว เปลี่ยนแปลงง่าย ไม่แน่นอน อาจมีปัญหาทางสุขภาพที่ถ่ายทอดทางพันธุ์กรรมด้วย
ควรปรับปรุง/ส่งเสริม ฝึกสมาธิ และหนักแน่นกับการคิดการทำ ไม่เปลี่ยนแปลงบ่อยๆ เน้นการออกกำลังกาย-สุขภาพ
วิธีการเข้าถึงความสำเร็จ จดจ่อต่อเป้าหมาย ให้กำลังใจ ฝึกฝนความชำนาญเฉพาะทาง เน้นการดูแลสุขภาพ
วิธีการสื่อสารให้ราบรื่น เอาแน่นนอนอะไรไม่ได้เท่าที่ควร จึงไม่ควรคาดหวังอะไรมากนัก ปรับตัวตามสถานการณ์ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าตามเหตุการณ์

ลายนิ้วแบบนี้ (CW) เป็นผู้ที่มีความเด็ดขาด รวดเร็วในการตัดสินใจ มีความสามารถในการไตร่ตรองด้วยตนเอง มีความมุ่งมั่นสูง เป็นอิสระ มีความเคารพในตนเองสูง มีความสามารถในการเรียนรู้ และสร้างแรงบันดาลใจได้จากประสบการณ์ ที่สำเร็จ และล้มเหลวได้มีความสามารถพิเศษในการคิด การวางแผน หรือแผนการของอนาคต สามารถวางโครงร่างเป้าหมาย และวิสัยทัศน์ให้ตนเองหรือทีมงาน รวมถึงมีการสร้างแรงจูงใจให้ตนเองมีความกล้า ที่จะเผชิญกับความเสี่ยง ความท้ายทาย ความเปลี่ยนแปลง และยังมีวินัยในตนเอง เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
ลายนิ้วแบบนี้ (SW) เป็นผู้ที่มีความเด็ดขาด รวดเร็วในการตัดสินใจ แต่ก็ผ่อนปรนได้ มีความสามารถในการไตร่ตรองด้วยตนเอง มีความมุ่งมั่นสูง เป็นอิสระ มีความเคารพในตนเองสูง มีความสามารถในการเรียนรู้ และสร้างแรงบันดาลใจได้จากประสบการณ์ ที่สำเร็จ และล้มเหลวได้มีความสามารถพิเศษในการคิด การวางแผน หรือแผนการของอนาคต สามารถวางโครงร่างเป้าหมาย และวิสัยทัศน์ให้ตนเองหรือทีมงาน รวมถึงมีการสร้างแรงจูงใจให้ตนเองมีความกล้า ที่จะเผชิญกับความเสี่ยง ความท้ายทาย ความเปลี่ยนแปลง และยังมีวินัยในตนเอง เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
ลายนิ้วแบบนี้ (PE) มีเป็นผู้ที่มีความเด็ดขาด รวดเร็วในการตัดสินใจ มีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ มีความสามารถในการไตร่ตรองด้วยตนเอง มีความมุ่งมั่นสูง เป็นอิสระ มีความเคารพในตนเองสูง มีความสามารถในการเรียนรู้ และสร้างแรงบันดาลใจได้จากประสบการณ์ ที่สำเร็จ และล้มเหลวได้มีความสามารถพิเศษในการคิด การวางแผน หรือแผนการของอนาคต สามารถวางโครงร่างเป้าหมาย และวิสัยทัศน์ให้ตนเองหรือทีมงาน รวมถึงมีการสร้างแรงจูงใจให้ตนเองมีความกล้า ที่จะเผชิญกับความเสี่ยง ความท้ายทาย ความเปลี่ยนแปลง และยังมีวินัยในตนเอง เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
ลายนิ้วแบบนี้ (EW) เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มดี ละเอียดรอบคอบ สนใจตัวเลข สนใจประวัติศาสตร์ การวิเคราะห์ ไตร่ตรองใคร่ควรได้ด้วยตนเอง บริหารจัดการดี เคารพยึดมั่นและภาคภูมิใจในตัวเอง วางแผนและจัดการปัญหาได้ดี เป็นอิสระทั้งความคิดการกระทำ เรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจจากประสบการณ์ทั้งที่สำเร็จหรือล้มเหลวได้ดี
ลายนิ้วแบบนี้ (CP) เป็นผู้ที่ มีความสามารถในการริเริ่ม มีหลายเป้าหมาย ไตร่ตรองใคร่ควรได้ด้วยตนเอง เคารพยึดมั่นและภาคภูมิใจในตัวเองสูง,เป็นนักวางแผนและจัดการปัญหาได้,รักสันโดษ มีความเป็นอิสระทั้งความคิดการกระทำ,สามารถเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจจากประสบการณ์ทั้งที่สำเร็จหรือล้มเหลวได้
ลายนิ้วแบบนี้ (IP) เป็นผู้ที่มีความสามารถในการริเริ่มพอสมควร ไตร่ตรองใคร่ควรได้ด้วยตนเองพอสมควร,อาจขาดแรงบันดาลใจหรือขาดแผนงานหรือเป้าหมายที่ชัดเจน, เคารพยึดมั่นและภาคภูมิใจในตัวเอง,รักสันโดษ มีความเป็นอิสระทั้งความคิดการกระทำ แต่อารมณ์อ่อนไหว เปลี่ยนแปลงง่าย
ลายนิ้วแบบนี้ (DL) เป็นผู้ที่มีความละเอียด รอบคอบในการตัดสินใจ เป็นนักวางแผนและวิเคราะห์ มีความสามารถในการไตร่ตรองด้วยตนเอง มีความมุ่งมั่นสูง เป็นอิสระ มีความเคารพในตนเองสูง มีความสามารถในการเรียนรู้ และสร้างแรงบันดาลใจได้จากประสบการณ์ ที่สำเร็จ และล้มเหลวได้มีความสามารถพิเศษในการคิด การวางแผน หรือแผนการของอนาคต สามารถวางโครงร่างเป้าหมาย และวิสัยทัศน์ให้ตนเองหรือทีมงาน รวมถึงมีการสร้างแรงจูงใจให้ตนเองมีความกล้า ที่จะเผชิญกับความเสี่ยง ความท้ายทาย ความเปลี่ยนแปลง และยังมีวินัยในตนเอง เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
ลายนิ้วแบบนี้ (IDL) เป็นผู้ที่มีความละเอียด รอบคอบในการตัดสินใจ เป็นนักวางแผนและวิเคราะห์ มีความสามารถในการไตร่ตรองด้วยตนเอง มีความมุ่งมั่นสูง เป็นอิสระ มีความเคารพในตนเองสูง มีความสามารถในการเรียนรู้ และสร้างแรงบันดาลใจได้จากประสบการณ์ ที่สำเร็จ และล้มเหลวได้มีความสามารถพิเศษในการคิด การวางแผน หรือแผนการของอนาคต สามารถวางโครงร่างเป้าหมาย และวิสัยทัศน์ให้ตนเองหรือทีมงาน รวมถึงมีการสร้างแรงจูงใจให้ตนเองมีความกล้า ที่จะเผชิญกับความเสี่ยง ความท้ายทาย ความเปลี่ยนแปลง และยังมีวินัยในตนเอง เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
ลายนิ้วแบบนี้ (UL) เป็นผู้ที่สามารถเรียนรู้ผ่านตัวอย่างได้ดีเป็นพิเศษ เปิดรับ เลียนแบบสังคม ทำตามแบบ, แผนงานและเป้าหมายอาจยังไม่ชัดเจนแต่ก็พัฒนาต่อยอดเก่ง, เคารพยึดมั่นและภาคภูมิใจในตัวเอง,เป็นนักปฏิบัติและทำตามขั้นตอนได้,สามารถเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจจากประสบการณ์ทั้งที่สำเร็จหรือล้มเหลวได้ดีมาก
ลายนิ้วแบบนี้ (RL) เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็นพิเศษ คิดนอกกรอบ คิดและทำที่แตกต่าง , แผนงานและเป้าหมายอาจยังไม่ชัดเจนในเบื้องต้นแต่ก็พัฒนาต่อยอดได้, เคารพยึดมั่นและภาคภูมิใจในตัวเองมากเป็นพิเศษ,สามารถเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจจากประสบการณ์ทั้งที่สำเร็จหรือล้มเหลวได้เป็นอย่างดี
ลายนิ้วแบบนี้ (SA) เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ดี สนใจศิลปะ มีความมุ่งมั่นต่อความสำเร็จสูง ใส่ใจความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิต มีความซื่อสัตย์จริงใจ เคารพยึดมั่นและภาคภูมิใจในตัวเอง รักสันโดษ เรียบง่าย ไม่แสดงออก มีความเป็นอิสระทั้งความคิดการกระทำ สามารถเรียนรู้ได้ไม่จำกัดแต่ต้องมีต้นแบบหรือมีโค้ชนำก่อนในเบื้องต้น
ลายนิ้วแบบนี้ (TA) เป็นผู้ที่มีความสามารถในการริเริ่มสร้างสรรค์สูง กระตือรือร้น สนใจศิลป์ประยุกต์ ศิลปะสมัยใหม่ ไตร่ตรองใคร่ควรได้ด้วยตนเอง เคารพยึดมั่นและภาคภูมิใจในตัวเองสูง มีเสน่ห์ เข้ากับคนอื่นได้ง่าย เรียนรู้ได้ไม่จำกัดขึ้นอยู่กับความชอบ แต่อารมณ์อ่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้ง่าย
ลายนิ้วแบบนี้ (AU) เป็นผู้ที่มีความสามารถในการริเริ่มสร้างสรรค์ผ่านตัวอย่าง สนใจศิลปะและนวัตกรรม การประดิษฐ์และเทคโนโลยี มีศักยภาพทั้งทั้งความคิดที่เป็นนามธรรมและการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม อัจฉริยภาพด้านการประดิษฐ์ ไตร่ตรองใคร่ควรได้ด้วยตนเอง เรียนรู้และพัฒนาได้ไม่จำกัด เคารพยึดมั่นและภาคภูมิใจในตัวเองสูง
ลายนิ้วแบบนี้ (AL) เป็นผู้ที่มีความสามารถในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผ่านตัวอย่าง สนใจศิลปะและนวัตกรรม การออกแบบและเทคโนโลยี มีศักยภาพทั้งทั้งความคิดที่เป็นนามธรรมและการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม อัจฉริยภาพด้านการออกแบบ ไตร่ตรองใคร่ควรได้ด้วยตนเอง เรียนรู้ได้ไม่จำกัด เคารพยึดมั่นและภาคภูมิใจในตัวเองสูง
ลายนิ้วแบบนี้ (VR) เป็นผู้ที่มีความสามารถในการริเริ่มหรือเป้าหมายไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับชนิดของลายนิ้วที่ผมสมเข้ามา อารมณ์หรือการตัดสินใจต่างๆ จะไม่แน่นอน เปลี่ยนแปลงได้ตลอด ขาดสมาธิหรือทำอะไรได้ไม่ต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามต้องวิเคราะห์ลายนิ้วที่ผสมเข้ามาว่ามีกลุ่มลายใดที่มีลักษณะเด่นชัดมากกว่า และลำดับรอง ๆลงไป