การเข้าใจและรู้จักตัวเอง คือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จ

7% ที่ค้นพบและรู้จักตัวเองเขาจึงประสบ ผลสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อย(ก่อนอายุ 30 ปี)
93% ไม่รู้จักตัวเอง ยังคงค้นหาและขาดเป้าหมายที่ชัดเจน ความสำเร็จก็ไม่แน่นอน
ค้นหาพรสวรรค์ปั้นดาวของตนเอง

 

สแกนลายนิ้ว ประโยชน์ทั้งเด็กและผู้ใหญ่

เด็กสแกนได้ตั้งแต่ประมาณ 1 ขวบครึ่ง (ลายผิวนิ้วมือ มีความสมบูรณ์ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ และจะไม่มีการเปลี่ยน แปลงอีกเลยตลอดชีวิต) ประโยชน์ที่ได้รับจากผลการสแกนที่เป็นรายงานวิเคราะห์

บุคลิกลักษณะนิสัย ที่แท้จริง พรสวรรค์ ศักยภาพ พหุปัญญา 10 ประการ ข้อเด่น ข้อด้อย สายการเรียน อาชีพการงานที่เหมาะสมสอดคล้องกับตนเอง
 
 

 

ดูทั้งหมด

ขั้นตอนการสแกนนิ้วมือ และ รับผลวิเคราะห์Finger Scan 

สแกนลายนิ้วมือทั้ง 10 นิ้ว
ทราบผลเบื้องต้น

Results

รายงานผลวิเคราะห์ลายนิ้วมือ
(ภายใน 7 วัน รับ PDF 15 วันรับเล่ม)
ดูตัวอย่าง

Analysis Result

ฟังผลการวิเคราะห์ลายนิ้วมือ
เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านที่เด่น
แก้ไขปรับปรุงด้านที่ด้วย

Course-Training

แนะนำการอบรมพัฒนาต่อ
ยอดเพื่อเข้าถึงความเป็นเลิศ

รู้จักตนเอง ค้นพบพรสวรรค์ ผ่านลายนิ้วมือ ได้ทุกเพศ ทุกวัย

 

กลุ่มเด็ก วัยเรียน นักเรียน นักศึกษา

ค้นหารู้ศักยภาพ ความถนัดความสามารถเฉพาะทางของตนเองเพื่อเลือกสายการเรียนที่เหมาะสอดคล้อง ส่งเสริมการเรียนและความสำเร็จกับอาชีพการงานในอนาคต เริ่มตั้งแต่อนุบาล ประถม มัธยม และระดับอุดมศึกษา ผลการวิเคราะห์ทำให้ทราบถึงพรสวรรค์ด้านที่เด่น และข้อด้วยควรปรับปรุง พหุปัญญา 10 ประการด้านเด่นดานด้อย, ความฉลาด IQ-ไอคิว EQ-อีคิว AQ-เอคิว CQ-ซีคิว , สายการเรียนหรือาอาชีพที่ถนัดเรียงลำดัลจากมากไปหาน้อย


(ดูตัวอย่างรายงานวิเคราะห์)

 

กรณีตัวอย่าง ต้องการทราบว่าตัวเองมีศักยภาพเป็นนักกีฬาหรือสามารถเล่นกีฬาแบบมืออาชีพได้หรือไม่ ผลวิเคระห์ลายนิ้วมือทราบได้อย่างแน่นอน

คลิกดูคลิป ประกอบ กลุ่มลายนิ้วของคนที่มีศักยภาพเป็นนักกีฬาอาชีพ

บุคคลวัยทำงาน ทุกระดับชั้น

ค้นหารู้ศักยภาพ ความถนัดความสามารถเฉพาะทางของตนเองเพื่อเลือกสายการเรียนที่เหมาะสอดคล้อง ส่งเสริมการเรียนและความสำเร็จกับอาชีพการงานในอนาคต เริ่มตั้งแต่อนุบาล ประถม มัธยม และระดับอุดมศึกษา ผลการวิเคราะห์ทำให้ทราบถึงพรสวรรค์ด้านที่เด่น และข้อด้วยควรปรับปรุง พหุปัญญา 10 ประการด้านเด่นดานด้อย, ความฉลาด IQ-ไอคิว EQ-อีคิว AQ-เอคิว CQ-ซีคิว , สายการเรียนหรือาอาชีพที่ถนัดเรียงลำดัลจากมากไปหาน้อย

 

(ดูตัวอย่างรายงานวิเคราะห์)

 

กรณีตัวอย่าง ต้องการทราบว่าตัวเองมีศักยภาพเป็นนักกีฬาหรือสามารถเล่นกีฬาแบบมืออาชีพได้หรือไม่ ผลวิเคระห์ลายนิ้วมือทราบได้อย่างแน่นอน
คลิกดูคลิป ประกอบ กลุ่มลายนิ้วของคนที่มีศักยภาพเป็นนักกีฬาอาชีพ

หน่วยงานองค์กรเอกชนและภาครัฐ

จัดคัดคนให้เหมาะสมกับงาน คัดกรองคนเพื่อพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของบุคคลากรในองค์กรใดๆ คือหัวใจของความสำเร็จ การสแกนวิเคราะห์หาศักยภาพด้านที่เด่น ศักยภาพโดยรวม และด้านที่ด้อยของบุคคลที่อยู่ในตำแหน่งสำคัญ เพื่อตรวจสอบหรือคัดกรองเบื้องต้นว่าคนกับงานที่เป็นอยู่ปัจจุบันเหมาะสมกันแล้วยัง ได้จัดคนให้ถูกต้องกับงานหรือหรือยัง ถ้าถูกต้องแล้วก็พัฒนาด้านเด่น เพิ่มศักยภาพขึ้นไปได้อีก แต่ถ้ายังไม่ถูกต้องก็จะสามารถเห็นแนวทางเพื่อการแก้ไขจัดการ ไม่ว่าจะด้วยการพัฒนาปรับปรุง หรือการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสม

(ดูตัวอย่างรายงานวิเคราะห์)

คู่รัก ครอบครัว

รู้จักนิสัยตนเองและตัวตนของสมาชิกในครอบครัวเพื่อการสื่อสารที่เหมาะสม สร้างความรักความเข้าใจในครอบครัว หลายคู่ที่ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันไม่ราบรื่น จนกระทั้งต้องเลิกรากัน หลายเหตุปัจจัยที่ไม่เข้าใจหรือปรับตัวเข้าหากันไม่ได้ หนึ่งในสาเหตุคือไม่รู้จักนิสัยที่แท้จริงของตัวเองและไม่รู้นิสัยที่แท้จริงของคู่รัก มีหลายคู่มาสแกนลายนิ้วมือก่อนแต่งงาน พบว่ามีนิสัยหรือมีปัจจัยขัดแย้ง ลายนิ้วมือบอกได้และแนะนำแนวทางแก้ไขปรับปรุงได้


(คลิกดูตัวอย่างครอบครัว)

 

เจ้าของผู้ประกอบการ อาชีพอิสระ ที่ปรึกษา นักการตลาด หมอดู ฯลฯ

ผู้ประกอบการที่ต้องการเริ่มต้นกิจการด้วยตนเองอยากทราบศักยภาพและความสอดคล้องในธุรกิจการงานกับตัวเอง หรือผู้ประกอบการที่ต้องการขยายกิจการต้องการทราบแนวทางและศักยภาพของตนเองกับสิ่งที่กำลังจะทำต่อ หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระทั่วไปต้องการรู้จุดเด่น จุดด้อยของตัวเองเพื่อพัฒนศักยภาพและปรับปรุงด้านที่ด้อยเพื่อส่งเสริมความสำเร็จก้าวหน้าในอาชีพการงาน กรณีที่ต้องการทราบว่าท่านเองสามารถเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ประกอบการได้หรือไม่ ดูลายนิ้วมือเบื้องต้นก็พอทราบได้ แต่ถ้าสแกนออกรายงานวิเเคราะห์แล้วสามารถทราบได้อย่างแน่นอน ผมมีรายงานวิเคราะห์ลายนิ้วมือผู้ที่ประกอบธุรกิจระดับ 10,000 ล้าน 1,000ล้าน และ 100 ล้าน จากรายงานสามารถทราบศักยภาพได้อย่างแน่นอน


(ดูตัวอย่างรายงานวิเคราะห์ รวย 10,000 ล้าน)  สแกนลายนิ้ว ประโยชน์ทั้งเด็กและผู้ใหญ่

 • เด็กสแกนได้ตั้งแต่ประมาณ 1ขวบครึ่ง(ลายผิวนิ้วมือ มีความสมบูรณ์ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ และจะไม่มีการเปลี่ยน แปลงอีกเลยตลอดชีวิต) ดูตัวอย่างผลการวิเคราะห์

 
 •  
 • ประโยชน์ที่ได้รับจากผลการสแกนที่เป็นรายงานวิเคราะห์

  บุคลิกลักษณะนิสัยที่แท้จริง พรสวรรค์ ศักยภาพ พหุปัญญา 10 ประการ ข้อเด่น ข้อด้อย สายการเรียน อาชีพการงานที่เหมาะสมสอดคล้องกับตนเอง(อ่านเพิ่มเติม ปัญญา 10 ประการ)

 
 • ขั้นตอนในการสแกนและออกรายงานผลการวิเคราะห์

  1. สแกนเก็บลายนิ้วมือ 10 นิ้ว
  2. รับรายงานวิเคราะห์ฉบับ pdf.ภายใน 7-10 วัน ทำการ (ภายใน  15-20 วันรับเล่มรายงาน)
  3. พบผู้เชี่ยวชาญ ฟังผลการวิเคราะห์ คำแนะนำวิธีการพัฒนาให้ประสบผลสำเร็จ (หรือจะอ่านเองก็เข้าใจได้)
  คำแนะนำวิธีการพัฒนาให้ประสบผลสำเร็จ (ดูตัวอย่างรายงานวิเคราะห์)

สัมมนาวิทยาศาสตร์ ลายผิวนิ้วมือ

หมอดูผู้แม่นที่สุดในโลก ไขรหัสลับชีวิตได้ จาก(ป)ลายนิ้วมือ

ค้นพบพรสวรรค์ที่ซ่อนไว้ นำไปใช้ได้เต็มศักยภาพ เพื่ออนคตที่เป็นเลิศ

 

 

ราคา 4,900 ฿

FREE แถมฟรีออกเล่มรายงานวิเคราะห์ฉบับเต็ม ( 1 คน)
qr-code
 
  โทร. 09 2494 5445 ,09 8974 5641
  ID : @brainten

ผลวิเคราะห์จากการสแกน มีความแม่นยำและ นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ?

การสแกนลายนิ้วมือเพื่อค้นหาพรสวรรค์ศักยภาพ ความสามารถ ความถนัดเฉพาะบุคคลได้จริงหรือไม่? อย่างไร?

วิทยาศาสตร์ลายนิ้วมือ เป็นเครื่องมือที่นำมาใช้ทั้งในด้านการศึกษาและการกีฬา
เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางในหลายประเทศทั่วโลกทั้งในยุโรปและเอเชียมีความแม่นยำ 90-95 %  ปี 2513 สหภาพโซเวียตใช้ศาสตร์การวิเคราะห์ลายนิ้วมือเพื่อคัดเลือกนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาโอลิมปิก มีการบันทึกว่าประเทศจีนได้ทำการวิจัยหาศักษยภาพ พรสวรรค์ผ่านลายนิ้วมือและมีความสัมพันธ์กับยีนส์ของแต่ละบุคคล
ประเทศไทยก็มีการนำศาสตร์นี้เข้ามาใช้หลายหน่วยงาน เพื่อวิเคราะห์และค้นหาศักยภาพ พรสวรรค์ มีมาแต่กำเนิด ซึ่งใช้เป็นแนวทางในการเลือกสายการเรียนหรืออาชีพการงานให้สอดคล้องกับตัวเองของแต่ละบุคคล  อย่างไรก็ตามอาจมีปัจจัยอื่นที่ทำให้เปลี่ยนแปลงเป็นต้นว่าสภาพแวดล้อม สังคม โภชนาการและ การพัฒนาที่ถูกต้องเหมาะสมตามช่วงของวัย

site-img48

Dr. john E Purkinje

ค.ศ.1823

ค้นพบว่าลายผิวก่อตัวตั้งแต่ สัปดาห์ที่ 13 และแบ่ง ลายผิวนิ้วมือออกเป็น 9 แบบ

site-img49

Dr. Charles bell

ค.ศ.1832

ศัลยแพทย์ ผู้ค้นพบความสัมพันธ์ระบบประสาท สมองกับลายผิวนิ้วมือ

site-img50

Sir francis galton

ค.ศ.1893

นักมนุษย์วิทยาพิมพ์บทความลายนิ้วมือระบุตัวตนบุคคลได้ และเป็นที่ยอมรับถึงปัจจุบัน ลายนิ้วมือเป็นอัตลักษณ์เฉพาะบุคคล

site-img50

Dr.Howard Gardner

ค.ศ.1983

ทฤษฎีพหุปัญญา 8 ด้าน ใช้ศาสตร์การวิเคราะห์ลายนิ้วมือกับพหุปัญญาในด้านการศึกษาเป็นครั้งแรก

วิดีโอ

เกี่ยวกับเรา

BrainTen รับสแกนลายนิ้วมือและออกรายงานวิเคราะห์ เพื่อค้นหาพรสวรรค์ที่ซ่อนไว้แล้วนำไปใช้ให้เต็มศักยภาพ สร้างอนาคตที่ยอดเยี่ยม  แต่ละบุคคลล้นมีความแตกต่างมีศักภาพในแบบของตนเอง การค้นพบอัจฉริยภาพ ความถนัด ความสามารถเฉพาะบุคคลที่มีมาแต่กำเนิดจึงเสมือนหนึ่งเราได้ค้นพบแผนที่ชีวิตของเราเองที่จะนำพาเราไปสู่เป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว
ดูเพิ่มเติม 

BrainTen

ศูนย์ สแกนลายนิ้วมือค้นพบพรสวรรค์
อัจฉริยภาพ ความถนัดเฉพาะบุคคล

Meeting Mall บางอ้อ เลขที่ 634 ชั้น 2 ห้อง 610 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ปากซอย 94 (ติดดับเพลิงบางอ้อ) แขวงบางอ้อ เขต บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

 

  0924945445 , 089 533 9903
  LINE ID : @brainten
  brain10ten@gmail.com