เกี่ยวกับเรา

อ.ธนพงศ์  หลักนครพล

(ผู้อำนวยการ บ.เบรนเท็น สแกน จก.)

ผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์ลายนิ้วมือ

ผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์ศักยภาพบุคคล ทุกเพศ  ทุกวัย

  ค้นพบพรสวรรค์ที่ซ่อนไว้  ไปใช้ให้เต็มศักยภาพ เพื่ออนาคตที่เป็นเลิศ โดยการสแกนลายนิ้วมือออกรายงานวิเคราะห์ ไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็ก นักเรียน นักศึกษา  Startup และบุคคลทั่วไป  จะได้ค้นพบแผนที่ซึ่งเป็นทางลัดในการค้นพบตัวเอง  เพื่อเลือกสายการเรียน  เลือกอาชีพการงานที่ใช่เพื่อสร้างความสำเร็จที่ยอดเยี่ยม

  เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ศักยภาพบุคคลทุกเพศทุกวัยผ่านลายนิ้วมือ การวิเคราะห์ลายนิ้วมือผนวกกับประสบการณ์เชิงประจักษ์จากตัวอย่างบุคคลที่ประสบผลสำเร็จหรือล้มเหลวที่มารับการสแกนเพื่อวิเคราะห์หาความถนัดด้านการเรียน (สำหรับเด็ก)  หรืออาชีพการงาน(สำหรับผู้ทำงานและผู้ประกอบการ) และดูลายมือประกอบกัน ลายนิ้วมือบอกถึงพหุปัญญา 10 ประการ ความสามารถในการเรียนรู้ต่าง(ความเก่ง)  ส่วนลายมือบอกได้ถึงการดึงศักยภาพความเก่งออกไปใช้อย่างเต็มประสิทธภาพและเข้าถึงความสำเร็จตามเป้าหมาย(ความเฮง)

  รับสแกนลายนิ้วมือและออกรายงานวิเคราะห์ เพื่อค้นหาพรสวรรค์ ศักยภาพ อัจฉริยภาพ ความถนัด ความสามารถเฉพาะบุคคลที่มีมาแต่กำเนิด เพื่อเป็นแนวทางชีวิต เป็นเข็มทิศชีวิตประกอบในการกำหนดอนาคต หรือแนวทางในการดำเนินชีวิตของแต่ละบุคคล 

Brainten Scanได้รับการอนุมัติ หลักสูตรจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ในการอบรมครูด้วยวิทยาศาสตร์ลายนิ้วมือ
“การค้นหาพรสวรรค์ผ่านการสแกนลายนิ้วมือ เพื่อพัฒนมศักยภาพของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ"

"คลิกเพื่ออ่านเพิ่มตาม”


 

ความประทับใจจากลูกค้า VIP ที่มีต่อ Brainten

ขอบคุณท่านที่ให้ความสำคัญและให้ความไว้วางใจในการออกเล่มรายงานวิเคราะห์ลายนิ้วมือกับ Brainten

รายงานเล่มนี้เป็นเสมือนแผนที่ชีวิตที่แสดงถึงศักยภาพหรือพรสวรรค์ทั้ง 10 ประการของแต่ละคน

ที่สามารถนาไปพัฒนาต่อยอด ด้านที่เด่นให้ เป็นเลิศในแบบของตนเอง และปรับปรุงด้านที่ด้อยให้ดีขึ้นได้อีกทางหนึ่ง

 

ตามที่ท่านได้ทราบแล้วว่าศาสตร์การวิเคราะห์ลายนิ้วมือ (Dermatoglyphics)

เป็นวิทยาศาสตร์และได้รับความเชื่อถือ มายาวนานกว่า 200 ปี มีความแม่นยำสูงมากกว่า 90 %

ในผลการวิเคราะห์ศักยภาพด้านต่างๆ ทีมงานของBraintenได้นำศาสตร์ ความรู้นี้มาประยุกต์ใช้

พร้อมทำการทดลองออกรายงานวิเคราะห์กับตัวอย่างในกลุ่มเด็กเล็ก นักเรียน นักธุรกิจ ผู้ประสบผลสำเร็จ ระดับประเทศและระดับโลก

รวมถึงทดลองวิเคราะห์ในรูปแบบต่างๆ กับบุคคลทั่วไปอีกเป็นจำนวนมากในช่วงเวลากว่า 3 ปี

 

และขอบคุณบุคคลสำคัญๆ อีกหลายท่าน ซึ่งเป็นผู้ที่มีอุปการคุณอย่างสูง

และมีส่วนในการช่วยเหลือสนับสนุนให้รายงานนี้ ซึ่งถือได้ว่าเป็น "นวัตกรรมคนไทยด้านวิทยาศาสตร์ลายนิ้วมือ"

ให้ เป็นรายงานที่สมบูรณ์แบบ ที่ตอบปัญหาให้กับบุคคลและ แก้ปัญหาทางสังคมได้ อย่างน้อย 4 ประการ กล่าวคือ

 

1. เป็นเรื่องจริง : เพราะเป็นวิทยาศาสตร์ พิสูจน์ได้ ทำให้รู้จักศักยภาพที่แท้จริงของตนเอง
2. เป็นเรื่องที่ดี : ที่จะได้พัฒนาศักยภาพของตนเองในด้านที่เด่นให้ เป็นเลิศ
3. เป็นเรื่องที่มีประโยชน์ :ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ทั้งเวลาและเงินทุนไปได้ถูกที่ ถูกทาง ตามศักยภาพของตนเอง
4. เป็นเรื่องที่เหมาะสมกับสถานการณ์ : เลือกสายการเรียนหรืออาชีพการงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน

 

โดยจะขออนุญาตกล่าวขอบคุณบุคคล สำคัญๆ ดังต่อไปนี้

ผศ.ดร.สมทรง ณ นคร

องค์ความรู้และงานวิจัยลายนิ้วมือในต่างประเทศทั่วโลก ได้ถูกรวบรวมไว้ใน หนังสือ "วิทยาศาสตร์และพันธุศาสตร์ ลายนิ้วมือ" โดย ผศ.ดร.สมทรง ณ นคร นอกจากนั้นท่านยังได้ วิจัยศาสตร์ลายนิ้วมือด้านการแพทย์ ด้านนิติวิทยาศาสตร์ ในคนไทย ซึ่งได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทั้งใน และต่างประเทศ ท่านได้ให้การสนับสนุนโปรแกรมนับค่า TRC ลายนิ้วมือ และให้คำปรึกษาแนะนำที่ เกี่ยวกับข้อมูลงานวิจัยที่มีคุณค่ายิ่งเพื่อสนับสนุนการทำรายงานวิเคราะห์ ขอขอบคุณท่านเป็นกรณีพิเศษมา ณ ที่นี้ อีกเรื่องหนึ่งคือหลังจากที่ท่านได้อ่านรายงานวิเคราะห์ลายนิ้วมือของท่านเองที่ออกให้จากทาง Brainten ท่านได้แสดงความชื่นชมรายงานวิเคราะห์มาเป็นการส่วนตัวว่าเป็นรายงานที่ดีมากสามารถบอกถึงศักยภาพด้านต่าง ๆ ได้

ดร.กัลยาณี ศรีคลัง

นักวิจัย สาขา อณูชีววิทยา ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรMolecular Biology Program , Department of Biochemistry, Faculty of Medicine , Srinakharinwirot University และ Newton PhD placement scholar ท่านให้ความสนใจพาครอบครัวมา สแกนออกรายงานวิเคราะห์ และเห็นว่ารายงานนี้ช่วยให้แต่ละคนค้นพบพรสวรรค์ของตนเองเป็นกุญแจ สำคัญการการเรียนรู้พัฒนาด้านที่เด่นและสามารถแก้ไขข้อด้อยของแต่ละคนได้ รวมถึงท่านยินดีที่จะช่วย ผลักดันสนับสนุนให้มีโอกาสนำศาสตร์นี้ไปใช้ให้แพร่หลาย เพื่อประโยชน์เกี่ยวกับด้านการศึกษาของ ประเทศไทย

น.พ.ธนาเศรษฐ์ พื้นชมพูจิรโชติ(หมอโทนี่)

ประสบการณ์ตรงจากการรักษาผู้ป่วย รวมถึงการ บำบัดรักษาตัวเองให้ผ่านพ้นวิกฤตจากโรคมะเร็งร้าย ลายนิ้วมือสามารถบอกได้ถึงศักยภาพทางสติปัญญา และยังสามารถบ่งชี้ถึงสุขภาพของแต่ละบุคคลได้ ท่านให้ความส าคัญกับวิยาศาสตร์ลายนิ้วมืออย่างมาก กระทั่งได้ตัดสินใจเข้าศึกษาอบรมกับBraintenเพื่อนำความรู้นี้ไปพัฒนาต่อยอดในค้นหาศักยภาพพรสวรรค์ ของบุคคล และนำไปประยุกต์ใช้ในการบำบัดรักษา ช่วยเหลือบุคคลอื่นๆ เป็นวิทยาทาน ในโอกาสต่อไป

พญ.กันทิมา บุญทวีกุล(หมอนก)

ท่านเป็นอีกบุคคลหนึ่งที่ประกอบอาชีพ เกี่ยวกับงานด้านเสริมสวยด้วย เลเซอร์ และหัตถการที่ใช้ความถนัดของกล้ามเนื้อมัดเล็ก(การใช้มือ) ซึ่งสอดคล้องตรงกับรายงานวิเคราะห์ ของ Brainten ที่แจ้งว่าอาชีพลำดับที่ 1 ของท่านคืออาชีพศัลยแพทย์ ยิ่งทำให้สร้างความมั่นใจในอาชีพ การงานที่กำลังทำอยู่ และท่านยังได้นำลูก ๆ มาสแกนออกรายงานวิเคราะห์กับBrainten เพื่อเป็นแนวทาง ในการพิจารณาเลือกสายการเรียนและอาชีพการงานของลูก ๆ ได้อย่างถูกต้อง

ดร.พลพิศิลป์ สุวรรณชัย

ท่านเป็น อีกบุคคลหนึ่งที่สนใจเข้าอบรม วิทยาศาสตร์ลายนิ้วมือ และเห็นว่า รายงานวิเคราะห์ฯเป็นประโยชน์กับ บุคคลทุกเพศทุกวัย จึงได้ให้ คำแนะนำสนับสนุนด้านการเขียน โปรแกรมและให้คำปรึกษาที่เป็น ประโยชน์อย่างยิ่ง ซึ่งทำให้รายงาน สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น

คุณธเนษฐ์พงษ์ สุขวงศ์

นักกีฬาแชมป์ เพาะกายชายและกายกำลังศึกษาปริญญาเอก ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ผลการสแกนลาย นิ้วนอกจากจะทราบว่าท่านมีศักยภาพด้าน กีฬาแล้วยังพบว่ามีพรสวรรค์พิเศษทางด้าน ภาษาและดนตรี ยิ่งเสริมสร้างความมั่นใจใน การเป็นอาจารย์สอน และจัดทำคอร์สสัมมนา ด้านกีฬาและสุขภาพ รวมถึงจะส่งเสริมให้มีการใช้ศาสตร์ลายนิ้วมือเข้าไปเป็นเครื่องมือหนึ่งในการตรวจวัดศักยภาพเบื้องต้นของนักกีฬาด้านต่างๆ

คุณเทวินทร์ มานะธัญญา

แชมป์ขี่ม้าระดับเอเชีย ท่านมาสแกนออกเล่มรายงาน วิเคราะห์พร้อมกับภรรยา เห็นว่ารายงานวิเคราะห์ของBrintenเป็นประโยชน์มาก ท่านยังประกอบธุรกิจฝึกสอนกีฬาขี่ม้า มีความตั้งใจจะใช้ศาสตร์ลายนิ้วมือกับวงการกีฬา และแนะนำผู้ปกครองที่ไปฝึกกีฬาขี่ม้า มาทำการสแกนกับ Brainten

ขอขอบคุณทุก ๆ ท่านและอีกหลาย ๆ ท่านที่ช่วยสนับสนุนและให้คำแนะนำที่มีคุณค่ายิ่งกับBrainten ที่ไม่ได้กล่าวถึงไว้ ณ ที่นี้ด้วย.

 

เลือกสายการเรียน หรืออาชีพการงานที่เหมาะสมสอดคล้องกับตนเอง สแกนลายนิ้ว แล้วจะได้คำตอบ

1. เด็ก ตั้งแต่เด็กเล็กถึงมัธยม

เด็กส่วนใหญ่หรือเกือบจะทั้งหมดไม่ทราบว่าตัวเองชอบหรือถนัดอะไร พ่อแม่ผู้ปกครองก็เช่นกัน ต้องอาศัยการสังเกต หรือการกระตุ้น ฝึกฝนอีกมากจึงจะพอสังเกตเห็นได้แต่ก็ยังไม่มั่นใจว่าใช่หรือไม่

ค้นหาพรสวรรค์ สแกนลายนิ้วมือฟรี 10 นิ้ว และออกรายงานวิเคราะห์
 
 นักเรียน นักศึกษาสแกนลายนิ้วมือออกเล่มวิเคราะห์

2. นักเรียน นักศึกษา (ที่ยังไม่เคยสแกนลายนิ้วมือ)

น้อยคนมากที่จะได้เรียนหรือเรียนเพราะรู้ว่าตนเองชอบหรือถนัดในสาขาวิชาที่เรียน เมื่อสแกนแล้วก็จะทราบถึงศักภาพรพรสวรรค์ด้านที่เด่นของตนเองได้อย่างถูกต้องแม่นยำ นำปพัฒนาต่อยอดได้ทันที

 

 

เลือกอาชีพที่สอง ขยายธุรกิจหรือการพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมเพิ่มเติมให้กับตนเอง สแกนลายนิ้ว แล้วจะได้คำตอบ

 
สแกนลายนิ้วมือ นักธุรกิจ การลงทุน

1.คนทำงานคนหนุ่มสาว วัยทำงาน 20-35 ปี

ส่วนใหญ่ทำอาชีพการงานตามความรู้ความสามารถที่เรียนมา แล้วก็รู้สึกเบื่อ รู้สึกไม่ชอบและไม่มีความสุขกับอาชีพการทำงานที่ทำอยู่ ครั้นจะเปลี่ยนแปลงก็ไม่แน่ใจว่าตัวเองชอบหรือถนัดอะไร รวมถึงไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ทำอยู่หรือกำลังคิดจะไปเริ่มใหม่ มันใช่สิ่งที่ตัวเองชอบจริงๆ แล้วหรือยัง


2. ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

  • กลุ่มที่ดีอยู่ก็อยากขยายธุรกิจเพิ่มบางอย่างก็ไม่แน่ใจว่าตนเองมีศักยภาพหรือมีความเหมาะสมกับธุรกิจแบบนั้นหรือไม่ หรือ
  • กลุ่มที่ทำแล้วไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร อยากเปลี่ยนแปลงก็ยังไม่ชัดเจนว่าที่จะทำใหม่คืออะไรดี
 
 

คู่รัก การแต่งงาน การใช้ชีวิตคู่ครอบครัว สแกนลายนิ้ว แล้วจะได้คำตอบ

การแต่งงาน การใช้ชีวิตคู่เป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่สุดของชีวิต มีคำถามมากมายว่าเราจะไปกันได้ไหม มีอะไรที่สอดคล้องต้องกันหรือไม่ มีอะไรที่ต้องปรับแก้ไขหรือไม่ มีเรื่องใดที่เป็นข้องขัดแย้งของคู่รักที่กำลังจะใช้ชีวิตคู่ มีเรื่องใดที่จะต้องปรับแก้ไขก่อนการใช้ชีวิตคู่

สแกนลายนิ้วมือครอบครัว คู่รัก
 
 

หมอดูผู้แม่นที่สุดด้วย สแกนลายนิ้ว แล้วจะได้คำตอบ

การสแกนลายนิ้วมือเพื่อวิเคราะห์ลักษณะนิสัยได้อย่างชัดเจน บอกได้ถึงศักยภาพตามหลักพหุปัญญา 10 ประการผ่านลายนิ้วมือทั้ง 10 นอกจากานั้น ความสมบูรณ์ของลายนิ้วมือบอกได้ถึงศักยภาพและการเข้าถึงความสำเร็จของแต่ละบุคคลได้ รวมถึงบอกได้ถึงสุขภาพทางกายภาพ ทางระบบประสาทต่างๆ ของเจ้าของลายนิ้วได้อีกทางหนึ่ง

 

 

 

ทีมงานมือาชีพในการสแกนลายนิ้วมือ เพื่อวิเคราะห์และให้คำแนะนำเบื้องต้นในการสแกนหาพรสวรรค์ของบุคคล

 

ค้นหาพรสวรรค์ปั้นเงิน100ล้าน 
ค้นหาพรสวรรค์ปั้นเงินล้าน 100 ล้าน
ปัญญา 10 ด้านจากลายนิ้ว  สมองซีกซ้าย สองซีกขวา
 

รูปภาพบรรยากาศ

 

คอร์สสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ลายผิวนิ้วมือ

https://brainten10.com/serivce-product/course

ลายนิ้วมือสมองทองคำ

หมอดูผู้แม่นที่สุดในโลก ไขรหัสลับชีวิตได้ จาก(ป)ลายนิ้วมือ

ค้นพบพรสวรรค์ที่ซ่อนไว้ นำไปใช้ได้เต็มศักยภาพ เพื่ออนคตที่เป็นเลิศ

 

 

ราคา 5,900 ฿

FREE ผู้เข้าอบรมรับฟรีออกเล่มรายงานวิเคราะห์ฉบับเต็ม ( 1 คน)
qr-code
 
  โทร. 09 2494 5445, 092 953 6364
  Line OA :@brainten

 

เกี่ยวกับเรา

BrainTen รับสแกนลายนิ้วมือและออกรายงานวิเคราะห์ เพื่อค้นหาพรสวรรค์ที่ซ่อนไว้แล้วนำไปใช้ให้เต็มศักยภาพ สร้างอนาคตที่ยอดเยี่ยม  แต่ละบุคคลล้วนมีความแตกต่างมีศักยภาพในแบบของตนเอง การค้นพบอัจฉริยภาพ ความถนัด ความสามารถเฉพาะบุคคลที่มีมาแต่กำเนิดจึงเสมือนหนึ่งเราได้ค้นพบแผนที่ชีวิตของตนเอง มี GPS ที่จะนำพาเราไปสู่เป้าหมายได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
ดูเพิ่มเติม 

BrainTen

ศูนย์ สแกนลายนิ้วมือค้นพบพรสวรรค์
อัจฉริยภาพ ความถนัดของบุคคล ทุกเพศ ทุกวัย

Meeting Mall บางอ้อ เลขที่ 572 ชั้น 2 ห้อง 610 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ซอย 94 (ติดดับเพลิงบางอ้อ) แขวงบางอ้อ เขต บางพลัด กทม. 10700

 MRT สถานีบางอ้อ  / รถแมล์ 203,18, 175

  09 2494 5445 , 09 953 6364
  LINE OA :@brainten
  brain10ten@gmail.com